Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaselosteeseemme voit tutustua tällä sivulla.

Savokodit Group Oy:n

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Savokodit Group Oy

Snellmaninkatu 36-38, 70100 Kuopio

toimisto@savokodit.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisteristä vastaa rekisterinpitäjä

 

3. Rekisterin nimi
Savokodit Group Oy:n asiakas- ja vuokraehdokasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

  • henkilön suostumus vuokralaisehdokkaan hakiessa vuokrakohdetta tai ilmoittaessaan yhteystietonsa
  • vuokrasopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka muodostuu vuokraus- tai asiakassuhteen myötä

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito vuokralaisiin ja vuokralaisehdokkaisiin sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, mutta voidaan käyttää vuokralaisehdokkaiden ja vuokralaisten profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla mm. henkilön nimi, asema, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), henkilötunnus, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot kiinnostuksen kohteista, vuokratuista kohteista, tilatuista lisäpalveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut vuokrasuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään toistaiseksi, niiltä osin kuin on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista myös vuokrasuhteen päätyttyä, ellei vuokralainen tai vuokralaisehdokas erikseen pyydä tietojensa poistamista rekisteristä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, poislukien tahot jotka toimivat osallisina vuokrattavassa kohteessa (esimerkiksi rakennusyhtiö tai isännöintitoimisto). Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).